Opis projektu - Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

  Młodzieżowy  
Ośrodek Wychowawczy
w Krupskim Młynie

Jednostka oświaty Samorządu Województwa Śląskiego
Przejdź do treści

Opis projektu

Projekty unijne > "Z głową w przyszłość"
Projekt WND-RPSL.11.01.04-24-027B "Z głową w przyszłość" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Celem głównym projektu jest  wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, rozwijanie u uczniów, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt skierowany jest do grupy 30 ucz. kl. VII i VIII SP nr 2 Specjalnej  w Krupskim Młynie  tj. chłopców niedostosowanych społecznie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 27 nauczycieli szkoły.

W ramach projektu będą prowadzone następujące formy wsparcia:
  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów: j. angielski, ICT
  2. Zajęcia wspomagające uczniów: zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo edukacyjno-zawodowe.
  3. Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów: zajęcia terenowe, eksperymentalno-laboratoryjne oraz seminaryjne.
  4. Indywidualne zajęcia terapeutyczne: terapia pedagogiczna, indywidualne spotkania z psychologiem, biofeedback.
  5. Wsparcie zawodowe nauczycieli.

W ramach projektu zostanie wyposażona pracownia matematyczno-przyrodnicza.

wartość projektu: 190 489,40 zł.
wkład Funduszy Europejskich: 171 440,46 zł.
Czas realiacji projektu 2021-01-04 - 2022-11-30

KONTAKT Z NAMI
KONTAKT
tel. +48 32 285-70-23
tel. +48 32 285-70-28
fax. +48 32 285 70 23
sekretariat@mowkrupskimlyn.pl
ADRES
Krupski Młyn
Krasickiego 4
woj. Śląskie
42-693

Wróć do spisu treści