Opis projektu - Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

  Młodzieżowy  
Ośrodek Wychowawczy
w Krupskim Młynie

Jednostka oświaty Samorządu Województwa Śląskiego
Przejdź do treści

Opis projektu

Projekty unijne > "Lepszy start"
Projekt pt. „Lepszy start” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, projekty konkursowe, WND-RPSL.11.02.03-24-0593/19-004

Celem głównym projektu jest kompleksowe i trwałe wyposażenie 20 uczniów Branżowej Szkoły nr 13 w Krupskim Młynie w umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Działania projektu ukierunkowane są na podniesienie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (staże uczniowskie), ukształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
Planowane efekty:
  • 20 uczniów skorzysta z kursów i szkoleń zawodowych,
  • 30 % uczestników projektu skorzysta ze staży uczniowskich,  
  • 20 uczestników projektu skorzysta z dodatkowych działań w ramach doradztwa zawodowego, w zajęciach rozwijających zainteresowania  w szkole i poza nią,
  • pracownie i warsztat szkolny zostanie doposażony odpowiednio do nauczanego zawodu.

wartość projektu: 213 987,54 zł
wkład Funduszy Europejskich: 181 889, zł
Harmonogram projektu
KONTAKT Z NAMI
KONTAKT
tel. +48 32 285-70-23
tel. +48 32 285-70-28
fax. +48 32 285 70 23
sekretariat@mowkrupskimlyn.pl
ADRES
Krupski Młyn
Krasickiego 4
woj. Śląskie
42-693

Wróć do spisu treści