Informacje i druki finansowe

09-11-2022 r. Świadczenia rzeczowe i finansowe

Informujemy, iż wnioski na świadczenia rzeczowe w postaci paczek dla dzieci do 15 lat oraz świadczenia finansowe, związane ze wzmożonymi wydatkami pracowników, emerytów i rencistów w okresie przedświątecznym należy składać w Dziale Księgowości do dnia 23-11-2022 r.

17-05-2022 r. Zasady dokonywanie zakupów przez pracowników

Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za dokonanie zakupu jest zobowiązany do złożenia w Dziale Księgowości wypełnionego i podpisanego przez Dyrektora lub Wicedyrektora jednostki „Wniosku w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł” oraz jeżeli płatność za zakupy będzie dokonana gotówką „Wniosku o zaliczkę„. Do wniosku należy dołączyć 3 zapytania ofertowe.

Rozliczenie zaliczki powinno nastąpić w terminie ustalonym we wniosku. Nie dopuszcza się wykładania pieniędzy ze środków własnych pracownika.

Faktury z terminem na przelew należy dostarczyć niezwłocznie po ich otrzymaniu do Działu Księgowości. W przypadku braku możliwości otrzymania faktury na odwrocie faktury proforma należy opisać przyczynę braku możliwości jej otrzymania. Faktury powinny być opisane przez pracownika celem na jaki zostały poniesione i opatrzone podpisem pracownika.

Uwaga: W trakcie zakupu sprawdź dane Nabywcy:

Województwo Śląskie – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn NIP: 9542770064