Przejdź do treści

Informacje i druki finansowe

07-05-2024 r. Terminy składania wniosków o świadczenia z ZFŚS w 2024 roku

Informujemy, iż zgodnie z nowym regulaminem ZFŚS ustalono następujące terminy składania wniosków o świadczenia:

  • wypoczynek pracowników, dzieci pracowników (wniosek + oświadczenie o dochodach) – w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2024 r.,
  • paczki dla dzieci (do ukończenia 15 roku życia), świadczenia finansowe (wypłata w grudniu) – w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2024 r.

Wnioski złożone po ustalonych terminach będą odrzucane.

Wnioski można pobrać poniżej lub w Dziale Księgowości.

17-02-2023 Zmiany w regulaminie ZFŚS

Informujemy, iż w dniu 16.02.2023 r. uzgodniono ze związkami zawodowymi nową treść regulaminu ZFŚS z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

17-05-2022 r. Zasady dokonywanie zakupów przez pracowników

Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za dokonanie zakupu jest zobowiązany do złożenia w Dziale Księgowości wypełnionego i podpisanego przez Dyrektora lub Wicedyrektora jednostki „Wniosku w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł” oraz jeżeli płatność za zakupy będzie dokonana gotówką „Wniosku o zaliczkę„. Do wniosku należy dołączyć 3 zapytania ofertowe.

Rozliczenie zaliczki powinno nastąpić w terminie ustalonym we wniosku. Nie dopuszcza się wykładania pieniędzy ze środków własnych pracownika.

Faktury z terminem na przelew należy dostarczyć niezwłocznie po ich otrzymaniu do Działu Księgowości. W przypadku braku możliwości otrzymania faktury na odwrocie faktury proforma należy opisać przyczynę braku możliwości jej otrzymania. Faktury powinny być opisane przez pracownika celem na jaki zostały poniesione i opatrzone podpisem pracownika.

Uwaga: W trakcie zakupu sprawdź dane Nabywcy:

Województwo Śląskie – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn NIP: 9542770064