Przejdź do treści

O ośrodku

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej.

Bezpośredni nadzór administracyjno-finansowy sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ośrodek jest placówką całodobową, czynną cały rok. Do naszego Ośrodka dzieci i młodzież kieruje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na podstawie stosownego postanowienia sądu rodzinnego i dla nieletnich oraz stosownego skierowania prezydenta miasta czy starosty właściwego dla miejsca zamieszkania naszych podopiecznych. Do placówki przyjmowani są chłopcy w wieku od 13 do 18 lat.

Celem placówki jest zapewnienie kompleksowej opieki młodzieży niedostosowanej społecznie. Zapewnia ona młodzieży niedostosowanej społecznie resocjalizację oraz możliwość realizacji obowiązku szkolnego i zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Obecnie podejmuje się działania resocjalizacyjne ukierunkowane na eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, zgodnie z normami prawnymi i społecznymi oraz samodzielności zawodowej. Zadania te placówka realizuje poprzez zapewnienie nauki szkolnej, praktyczną naukę zawodu, zajęcia w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych, naukę własną wychowanków, wychowanie poprzez sport, pracę, kulturo-technikę oraz terapię ze szczególnym uwzględnieniem socjoterapii i psychoterapii, w ścisłej współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi i innymi instytucjami.