Przejdź do treści

Z głową w przyszłość – opis projektu

Projekt WND-RPSL.11.01.04-24-027B „Z głową w przyszłość” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: XI.

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4.

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, rozwijanie u uczniów, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt skierowany jest do grupy 30 ucz. kl. VII i VIII SP nr 2 Specjalnej w Krupskim Młynie tj. chłopców niedostosowanych społecznie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 27 nauczycieli szkoły.

W ramach projektu będą prowadzone następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów: j. angielski, ICT
  • Zajęcia wspomagające uczniów: zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów: zajęcia terenowe, eksperymentalno-laboratoryjne oraz seminaryjne.
  • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: terapia pedagogiczna, indywidualne spotkania z psychologiem, biofeedback.
  • Wsparcie zawodowe nauczycieli.

W ramach projektu zostanie wyposażona pracownia matematyczno-przyrodnicza.

  • Wartość projektu: 190 489,40 zł.
  • Wkład Funduszy Europejskich: 171 440,46 zł.
  • Czas realizacji projektu 2021.01.04 – 2022.11.30.
Z głową w przyszłość - dofinansowanie