Przejdź do treści

Kółka zainteresowań

 • Koło plastyczne

  „Sztuka jest po to aby wyzwolić w nas, uruchomić pokłady przeżyć, które spowodują tęsknotę za pięknem człowieczym.”

   

  Ks. Mieczysław Maliński

   

   

   

  Proces twórczy i odbiór sztuki pomagają rozwijać myślenie dywergencyjne, w którym badamy wiele możliwych dróg rozwikłania problemu oraz myślenie krytyczne. Prowokują do głębszych analiz oraz interpretacji rzeczywistości. A to zdecydowanie otwiera młodzież na nowe, czasem niestandardowe rozwiązania. Przez sztukę stajemy się bardziej spostrzegawczy, dociekliwi. Świadomy odbiór sztuki wspomaga  przyjmowanie czyjegoś punktu widzenia, dostrzeganie szerszych kontekstów, rozumienie metafor czy abstrakcyjnych symboli. Wzbogaca język, usprawnia komunikację.

  Sztuka może również pomagać w docenianiu różnorodności, prowokować do dialogu i patrzenia na otoczenie jako całość jak również w budowaniu świadomości estetycznej.

  Dzieła sztuki znajdujące się w świecie rzeczy odgrywają niezwykłą rolę w formowaniu osobowości (wychowanka i ucznia). Wielorakie wartości dzieł, stworzonych przez ludzi i dla ludzi modyfikują, przekształcają i bogacą psychikę wychowanków, a co z kolei ma ogromny wpływ na ich zachowanie. (T. Marciniak 1984).

  Bardzo ważny jest, iż sztukę artystyczną jej wytwory należy zaliczyć do czynników warunkujących resocjalizację.

  Aby jednostka dokonywała prawidłowych wyborów, konieczne jest dokonywanie wobec niej pozytywnych wzmocnień.  Konsekwentne oddziaływania sprawiają, że jednostka z czasem zaczyna doznawać satysfakcji i wewnętrznego zadowolenia z dokonanego czynu „dobrego” i przykrości po pełnieniu czynu „złego”(Otton Lipkowski 1976).

  Szczegółowe cele: kształcąco-poznawcze, wychowawcze, resocjalizacyjne 

   

  1. Stymulowanie harmonijnego rozwoju osobowości jednostki.
  2. Pogłębianie percepcji wzrokowej „Oko-ręka-mózg”.
  3. Ćwiczenie kreatywności.
  4. Rozwijanie zainteresowań.
  5. Rozwijanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej.
  6. Czerpanie radości z własnej twórczości.
  7. Rozwijanie empatii, tolerancji.
  8. Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna, harmonii w pracach twórczych.
  9. Nauka czerpania przyjemności z bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki.
  10. Wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych.
  11. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.
  12. Poprawa samooceny.
  13. Zmiana postaw i zachowania.

  Prowadzący:

   

  Aleksandra Szymula-Grzesik

 • Kółko strzeleckie

  Specyficzna dyscyplina, jaką jest strzelectwo sportowe kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru, a mianowicie: wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrolę i rozwagę. Jej uprawianie daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Ponadto może stanowić element przysposabiania młodzieży do odpowiedzialności za obronę państwa, stanowi korelację z edukacją dla bezpieczeństwa oraz jest  dobrym  sposobem na spędzanie wolnego czasu.

  Udział w zajęciach sportowych, wzbogaca osobowość i rozwija  cechy i predyspozycje takie jak: koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość reakcji, wrażliwość kinestetyczną, zdolność do długotrwałej koncentracji uwagi, wytrzymałość ogólną i specjalną, odporność na zakłócenia zewnętrzne i wewnętrzne, umiejętność regulacji i kontroli procesów emocjonalych.

  CELE GŁÓWNE

  1. Kreowanie cech charakteru przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu (wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrola i rozwaga).
  2. Zakorzenienie w uczniu odpowiedzialności za prawidłowy rozwój fizyczny własnego ciała i wyzwolenie potrzeby dbałości o nie.
  3. Uświadomienie współzależności zdrowia fizycznego z rozwojem intelektualnym, psychicznym i społecznym.
  4. Promocja zdrowia przez sport, motywowanie do aktywności sportowej.
  5. Popularyzowanie i upowszechnianie rywalizacji sportowej.
  6. Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole.

  CELE SZCZEGÓŁOWE

  • pogłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących treningu strzeleckiego
  • opanowanie techniki strzeleckiej w konkurencjach karabinowych i pistoletowych
  • poznanie i opanowanie wiedzy o przepisach obowiązujących w strzelectwie sportowym
  • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i podnoszenie sprawności ogólnej
  • wzmacnianie odpowiedzialności i samodyscypliny
  • kształtowanie rywalizacji opartej na zasadach fair-play
  • kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji
  • doskonalenie umiejętności do współpracy w zespole opartym na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu,życzliwości i tolerancji
  • kształtowanie umiejętności odnoszenia zwycięstw
  • przeciwdziałanie postępującym negatywnym zjawiskom zachowań patologicznych
  • budowanie motywacji do treningów uwzględniające możliwości wychowanka

  Prowadzący: Alicja Ziaja

 • Kółko świadome ojcostwo

  Jego celem jest zapoznanie nieletnich z problemami w relacjach w związku między partnerami  i wpływu tych problemów na relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Ponadto poruszane tematy mają na celu rozwianie mitów związanych z przydziałem pewnych ról, które pomijają ważny aspekt istoty bycia ojcem, roli jaką powinien pełnić w rodzinie, nie tylko roli jej utrzymania. Uczestnikami  mogą być wychowankowie którzy ukończyli 15 rok życia, ze względu na zrozumienie poruszanych kwestii. Spotkania są dobrowolne.

  Tematyka zajęć:

  • Metody antykoncepcji, odpowiedzialność jako istota dojrzałości,
  • Etapy rozwoju miłości (Komunikacja w związku i rodzinie, miłość partnerska, miłość rodzicielska ),
  • Znacząca rola ojca w rodzinie – skutki niewłaściwych relacji,
  • Relacje z ojcem i ich wpływ na życie emocjonalne dziecka,
  • Dziecko jako integralna osoba a nie własność rodziców,
  • Aborcja jako dylemat moralny i prawny,
  • Ojciec, to nie  gorsza wersja matki,
  • Wzorce relacji, które wnosimy w związki i ich wpływ na relacje z własnymi dziećmi,
  • Ty – jako ojciec,
  • Analiza własnego ojca i wzajemnych relacji dokonywana przez nieletnich.

  Cały program ma na celu uświadomienie, jak wielki wpływ możemy mieć na drugiego człowieka,  odpowiedzialność za dziecko musi wiązać się również z posiadaniem  odpowiedniej wiedzy.

  Program będzie realizowany i w razie potrzeb modyfikowany, co wynika czasem  z bieżących potrzeb uczestników.

  Prowadzący: Jolanta Skorupa