Przejdź do treści

Lepszy start – opis projektu

Projekt pt. „Lepszy start” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, projekty konkursowe, WND-RPSL.11.02.03-24-0593/19-006.

Celem głównym projektu jest kompleksowe i trwałe wyposażenie 20 uczniów Branżowej Szkoły nr 13 w Krupskim Młynie w umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Działania projektu ukierunkowane są na podniesienie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (staże uczniowskie), ukształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Planowane efekty:

  • 20 uczniów skorzysta z kursów i szkoleń zawodowych,
  • 30% uczestników projektu skorzysta ze staży uczniowskich,  
  • 20 uczestników projektu skorzysta z dodatkowych działań w ramach doradztwa zawodowego, w zajęciach rozwijających zainteresowania  w szkole i poza nią,
  • pracownie i warsztat szkolny zostanie doposażony odpowiednio do nauczanego zawodu.

Wartość projektu: 213 987,54 zł, w tym: środki unijne: 181 889,40 zł, środki budżetu państwa: 21 398,76 zł, środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 10 699,38 zł (wkład własny niepieniężny).

Harmonogram projektu

pobierz